ćwiczenia słuchowe

Dzięki sprawnemu funkcjonowaniu analizatora słuchowego dziecko spostrzega, zapamiętuje i rozpoznaje dźwięki, wśród których znajdują się dźwięki mowy.
Poziom rozwoju percepcji słuchowej w zasadniczy sposób decyduje o postępach w rozwoju mowy i nauki czytania. Na czynność spostrzegania słuchowego dźwięków składa się spostrzeganie i odróżnianie od siebie dźwięków z otoczenia.
Zaburzenia percepcji słuchowej uwidaczniają się, gdy dziecko ma problemy:
– w wyodrębnianiu dźwięków ze struktur złożonych ( głosek i sylab ze słów, słów ze zdań ), są przyczyną niezrozumienia poleceń, treści opowiadań oraz niepowodzeń w początkowej nauce czytania;
– w różnicowaniu dźwięków mowy: mogą powodować nieprawidłowe wybrzmiewanie i utrzymywanie się agramatyzmów i błędów w czytaniu;
– w scalaniu dźwięków w złożone struktury (zdania)
– w zapamiętywaniu słów, zwrotów, form językowych np. wierszyki, piosenki;
– w koncentracji uwagi na bodźcach słuchowych.
Proponowane ćwiczenia percepcji słuchowej:
– zabawy w wykonywanie poleceń,
– rozpoznawanie osób na podstawie barwy ich głosu
-rozpoznawanie różnych instrumentów i dźwięków z otoczenia
– wypowiadanie tekstu w różnym tempie i z różną intonacją
– tworzenie par słów o podobnym brzmieniu
– wypowiadanie słów na określoną głoskę
– tworzenie zdań z podanym słowem
– powtarzanie coraz większej liczby słów wypowiadanych przez inną osobę.

Przejdź do treści