[ess_grid alias=”oligofrenopedagog”]

Moim zadaniem podczas pracy jest objęcie  oddziaływaniem terapeutycznym  grupy dzieci, które w opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Iławie, z uwagi na stwierdzone niepełnosprawności wymagają dodatkowej stymulacji terapeutycznej, rewalidacyjnej i wychowawczej.

Wszystkie dzieci uczestniczą w indywidualnych zajęciach terapeutycznych podczas których  realizowane są wskazania poradni stosując różnorodne metody terapii, dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych dzieci. Dla każdego dziecka opracowałam Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny w oparciu o dostarczone dokumenty przez rodziców, wywiady rozwojowe oraz  postawioną po okresie miesięcznej obserwacji diagnozę funkcjonalną. Programy te zostały przedstawione rodzicom i zaakceptowane przez nich do realizacji.

Praca oligofrenopedagoga to także:

Konsultacje problemowe- interwencje terapeutyczne, porady w zakresie problemów dotyczących opieki oraz postępowania z dzieckiem ( zaburzenia zachowania, zaburzenia sensoryczne, trening czystości, porozumiewania się, systemy komunikacji, trening umiejętności społecznych itp.)

Terapia rozwoju – indywidualne zajęcia terapeutyczne prowadzone w środowisku domowym, na terenie placówki, obejmujące realizację treningu rozwojowego oraz pracę nad uspołecznieniem i usprawnieniem sensomotorycznym.

Zajęcia psychomotoryczne dla dzieci z problemami rozwojowymi i trudnościami w relacjach społecznych (np. autyzmem, zespołem Aspergera, niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami zachowania) prowadzone w małych grupach.

11ab

                                       Grażyna Boczek
– nauczyciel wychowania przedszkolnego

– oligofrenopedagog

– nauczyciel – terapeuta

                                                   Janina Chmielewska
– nauczyciel wychowania przedszkolnego

– oligofrenopedagog