Spektakl ekologiczny “Szukając zielonej planety”

Dzisiaj wszystkie przedszkolaki brały udział w spektaklu ekologicznym Pt. „Szukając zielonej planety”. Organizatorem był Urząd Miasta w Lubawie. Przedstawienie zabrało dzieci w podróż do przyszłości, gdzie na pokładzie statku kos­micznego poz­nały bohaterów: dwójkę robotów i małą dżdżown­icę Dżanet.

Zadaniem spek­taklu było posz­erze­nie wiedzy doty­czącej zasad seg­re­gacji odpadów i konieczności właś­ci­wego gospo­darowa­nia odpadami oraz  jak ważne dla przyszłości jest dbanie o środowisko nat­u­ralne.

Przejdź do treści