[ess_grid alias=”terapia”]

Terapia pedagogiczna to specjalistyczne działania mające na celu niesienie pomocy dzieciom ujawniającym różnego rodzaju nieprawidłowości rozwoju i zachowania. Ukierunkowana jest ona na korygowanie i kompensowanie zaburzeń psychoruchowego rozwoju dziecka jako jednej z przyczyn niepowodzeń szkolnych.
Terapię pedagogiczną na terenie naszego przedszkola prowadzimy w formie indywidualnej. Liczba uczestników zajęć wynosi od 2 do 5 dzieci. Staramy się stworzyć dzieciom z utrudnieniami rozwojowymi możliwość wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego na miarę ich możliwości. Bawiąc się z dziećmi szczególną uwagę zwracamy na usprawnianie funkcji słuchowych, wzrokowych, ruchowych i ich właściwej koordynacji. Bardzo często prowadzimy rozmowy indywidualne z dziećmi, organizujemy zabawy i gry dydaktyczne,  oraz aktywność plastyczną. Stymulujemy i wspieramy, inicjujemy rozwój potrzeb i oczekiwań dzieci związanych z poznawaniem świata, potrzebą aktywności.

Podczas pracy z dzieckiem stosujemy metody wspierające i stymulujące naturalny rozwój dziecka oraz angażujące wiele zmysłów: słuch, wzrok, dotyk. Są to m.in. metody:

  • elementy Metody Dobrego Startu wg M.Bogdanowicz
  • elementy Kinezjologii Edukacyjnej G. Dennisona
  • muzykoterapia
  • bajkoterapia
  • wybrane techniki relaksacyjne
  • ćwiczenia grafomotoryczne M.Bogdanowicz
  • elementy metody Pedagogiki Zabawy

Cele terapii pedagogicznej:

  • stymulowanie rozwoju dziecka ( cel nadrzędny )
  • stymulowanie i usprawnianie funkcji psycho – motorycznych
  • wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach
  • eliminowanie niepowodzeń dydaktycznych
  • eliminowanie niepowodzeń w społecznym i emocjonalnym funkcjonowaniu

Oto kilka przykładów ćwiczeń percepcji wzrokowej na materiale obrazkowym:

  • różnicowanie figur geometrycznych po względem kształtu, koloru, grubości, wielkości
  • dobieranie par jednakowych figur geometrycznych
  • rozpoznawanie zmian ilościowych i jakościowych zabawa ,,Co się zmieniło”
  • zapamiętywanie elementów eksponowanego obrazka
  • układanie figur geometrycznych z części
  • układanie obrazków i kompozycji z figur geometrycznych według wzoru i z pamięci
  • rysowanie kompozycji za pomocą szablonów
  • rysowanie, odtwarzanie  kompozycji geometrycznych według wzoru
  • układanki obrazkowe
  • loteryjki i domina obrazkowe
  • układanie obrazków z części
  • dobieranie części obrazka do całości
  • dobieranie zbiorów liczbowych w tym samym układzie (domina)
  • wyszukiwanie podobieństw i różnic między obrazkami
  • rozpoznawanie i nazywanie przedmiotów na obrazkach
  • podział przedmiotów na grupy np. rośliny, zwierzęta, owoce itp.
  • zapamiętywanie i opowiadanie treści obrazka
  • zapamiętywanie kolejności eksponowanych przedmiotów
  • rysowanie z pamięci zapamiętanych wzorów
  • historyjki obrazkowe – porządkowanie obrazków w kolejności

Oto kilka ćwiczeń usprawniających percepcję słuchową:

  • rozpoznawanie odgłosów zwierząt
  • rozpoznawania przedmiotów na podstawie dźwięków (pęk kluczy, garnek, klocki drewniane, szklanka, folia itp.)
  • rozpoznawanie osób na podstawie barwy głosu
  • dobieranie w pary przedmiotów o jednakowym brzmieniu – np. puszki słuchowe
  • rozróżnianie tempa w połączeniu z zabawą ruchową – szybko – bieg, wolno – marsz
  • tworzenie wyrazów na tę samą sylabę
  • segregowanie obrazków wg kryteriów: głoski na początku i na końcu, liczby sylab w słowach
  • układanie rymowanek, dobieranie słów rymujących się

Oto kilka ćwiczeń usprawniających sprawność manualną:

  • naśladowanie ruchów
  • ćwiczenie palców-uderzanie jednym, dwoma, wszystkimi palcami w określonym rytmie, lekko lub mocno, naśladowanie spadającego deszczu
  • rysowanie, malowanie na dużych arkuszach papieru
  • lepienie z plasteliny, masy solnej, gliny, ugniatanie kulek z papieru
  • budowanie z drobnych klocków np. lego, sortowanie klocków
  • rozpoznawanie przedmiotów za pomocą dotyku
  • cięcie nożyczkami po śladach(uprzednio narysowanych kształtów)
  • kolorowanie obrazków
  • obrysowywanie szablonów
  • nawlekanie koralików, przewlekanie tasiemki przez otworki w tekturce
  • rysowanie szlaczków po śladzie i samodzielnie
  • łączenie punktów tworzących określony przedmiot np. drzewo, domek
  • tworzenie obrazków z wydzieranek
  • naśladowanie gry na instrumencie
  • nawijanie wełny na motek

tworzenie kompozycji na materiałach sypkich (piasek, kasza, mąka)

Opracowała: Dorota Żmudzińska

ab x

Grażyna Boczek

  • nauczyciel wychowania przedszkolnego
  • terapeuta pedagogiczny
  • oligofrenopedagog
a Copy

Małgorzata Nowak

  • nauczyciel wychowania przedszkolnego
  • terapeuta pedagogiczny