Rekrutacja

Szanowni Państwo 04.04.2017 r. rusza nabór na nowe miejsca dla dzieci w Przedszkolu Miejskim w Lubawie.  Poniżej znajdziecie Państwo harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym.

W zakładce rekrutacja jest możliwość pobrania wniosku oraz oświadczeń, można je również otrzymać w  naszym  przedszkolu w sali nr 5 i 17. Rodzice, którzy wpisali dziecko na listę informacyjną otrzymają, lub już otrzymali wnioski od pracowników przedszkola.

Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Lubawie Magdalena Pankowska.


                                           Harmonogram czynności

w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym
do
Przedszkola Miejskiego w Lubawie
prowadzonych przez Gminę Miejską w Lubawie

 

L.p.                       Czynność Postępowanie rekrutacyjne Postępowanie uzupełniające
1.      Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

04.04-19.04.2017 r.

 

15.05-19.05.2017 r.

2.      Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7

ustawy*

 

 

20.04-21.04 2017 r.

 

 

22.05-31.05.2017 r.

3.      Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych        i kandydatów niezakwalifikowanvch 28.04.2017 r. 01.06.2017 r.
4.     Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

 

04.05-10.05.32017 r. 06.06 -09.06.2017 r.
5.     Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych                      i kandydatów nieprzyjętych 12.05.2017 r. 23.06 2017 r.

 

 

 

*Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa w ust. 2, w terminie
wy
znaczonym przez przewodniczqcego, lub może zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o
pot
wierdzenie tych okoliczności. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni.

 

————————————————

 

 

Przejdź do treści