Pomagamy naszym wychowankom

Tak, jak co roku, w naszym przedszkolu organizowana jest dla dzieci pomoc psychologiczno – pedagogiczna na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana naszym wychowankom w przedszkolu polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu w celu wspierania potencjału rozwojowego dziecka i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, placówkach oświatowych oraz w środowisku społecznym.
Potrzeba objęcia wychowanka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, wynika w szczególności: z niepełnosprawności, z niedostosowania społecznego, z zagrożenia niedostosowaniem społecznym, z zaburzeń zachowania lub emocji, ze szczególnych uzdolnień, ze specyficznych trudności w uczeniu się, z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych, z choroby przewlekłej, z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych i z niepowodzeń edukacyjnych.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest również w rodzicom i nauczycielom, ma charakter porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
Polega ona na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej dzieciom.
Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne.
Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu udzielają wychowankom i ich rodzicom nauczyciele, wychowawcy grup oraz specjaliści wykonujący w placówce zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Nasi specjaliści to: logopedzi, terapeuci pedagogiczni, oligofrenopedagodzy i psycholog.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu jest udzielana z inicjatywy: dziecka, rodziców, dyrektora placówki, nauczyciela – wychowawcy, specjalisty przedszkolnego, poradni, pielęgniarki środowiskowej, pomocy nauczyciela, pracownika socjalnego, kuratora sądowego.
W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z wychowankiem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie: zajęć rozwijających uzdolnienia, zajęć specjalistycznych: korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym, zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, porad i konsultacji. W każdej chwili udzielamy porad i konsultacji rodzicom.

 

 

Przejdź do treści